โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวรเวทยากร เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  22/6  หมู่ 5  ถนนบุญชัยสุข  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2547   โดยมีนางนันทพร  ถาวรคุณ  เป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาต  นางสาวจันทร์เพ็ญ  อิ่มอรุณรักษ์  เป็นผู้จัดการ  และนางแวววรรณ  ชาญศรี  เป็นครูใหญ่   ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน  660  คน  จำนวน 15 ห้องเรียน  เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  3,400 บาทต่อปีในปีแรกที่เปิดดำเนินการ  มีนักเรียน  125  คน  ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547  ในอัตรา  60 : 40  และต่อมาได้ขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนวรเวทวิทยา  ได้รับอนุญาตให้รับเงินอุดหนุนได้ 100 %ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน 2547 ต่อมานางแวววรรณ  ชาญศรี  ได้ลาออกจึงแต่งตั้ง  นางทิวาวรรณ  แสงเดือน  เป็นครูใหญ่แทน  ต่อมาเมื่อวันที่  1  มกราคม  2549  นางทิวาวรรณ  แสงเดือน  ได้ลาออก  จึงแต่งตั้ง นายอำนวย  จันทร์งาม   เป็นครูใหญ่แทน ปัจจุบันโรงเรียนวรเวทยากร  อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  1 (3 ขวบ)  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครู  31  คน  นักเรียน  915  คน  และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ  จากวรเวทวิทยา  เป็น  วรเวทยากร  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2551  เป็นต้นมา

คำขวัญของโรงเรียน
          เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนาทั้งกาย-ใจ

อัตลักษณ์
          ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย
เอกลักษณ์
          รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 สี และสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
          สีประจำโรงเรียน       สีม่วง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
                                           สีเทา หมายถึง ความมั่นคง