โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          หลักสูตรโรงเรียนวรเวทยากร พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ นักเรียนโรงเรียนวรเวทยากรทุกระดับชั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน โดยเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีทักษะการว่ายน้ำ ทักษะด้านกีฬา และมีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย-ใจ แข็งแรง

ปรัชญาของโรงเรียน
          ฉลาดรู้ คู่คุณธรรม