โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
          หลักสูตรโรงเรียนวรเวทยากร พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีหลักที่สำคัญดังนี้
          1. มีการส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ
          2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นคนดี มีปัญญา และสามารถดำรงชีพร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
          3. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนและชุมชน
          4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
          5. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นงานอาชีพให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสังคม
          6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์สร้างสรรค์พัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้
          7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
          8. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เหมาะสม สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพักผ่อนโดยทุกคนมีส่วนร่วม