โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย จันทร์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :