โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

แพรวนภา จันทร์ศิริ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ชรินรัตน์ ไชยเดช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุจิตรา สุวรรณโสภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2