โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ประภาภัทร เป้าชุมแสง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นันท์นภัส สินสุพรรณ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

อภิลักษณ์ ดุลย์ไธสง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1