โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิราพร ทาหาญ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี