โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมจิตร โมคภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนายุทธ คชเสียนสืบ
ครู