โรงเรียนวรเวทยากร
22/6 หมู่ 5  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-653337
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรรณพนะอินทร์ เอียงกระโทก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพวัลย์ ไชยช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

อรดา อุเทนสุด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมลิวัลย์ กระแจะจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1